وزیر و بسته هایش: بسته ی دوم (١)

هدف بسته ی 2: کاهش سزارین به میزان 10% در کشور
 
 
به عنوان فردی تحصیل کرده که از فواید روش زایمان طبیعی با خبرم، باید عرض کنم . ماهیت زایمان طبیعی از کودکی در ذهن من اینگونه شکل گرفته:  زن باید درد زیادی بکشد. درد آنقدر زیاد است که زن را وادار به جیغ کشیدن و چنگ انداختن به همه چیز می کند. وقتی زن حامله ای را می دیدم سریع قیافه اش را حین زایمان تصور می کردم و بعدش می ترسیدم. بزرگ شدم و توی کشیکهای دوره ی عمومی اطلاعات علمی من در مورد فواید زایمان طبیعی کامل شد اما، اینبار مثل دوران کودکی پروسه ی زایمان در ذهنم شکل نمی گرفت. جلوی چشم خودم زنان داخل اتاق زایمان آورده می شدند و درد می کشیدند و سناریوی تحقیر شدن هم به باورهایم اضافه شد. زنانیکه که کتک می خوردند تا بیشتر زور بزنند، فکرش را بکن تا حد مرگ درد داشته باشی، بخواهی نوزادت سالم به دنیا بیاید، فحش و فضاحت هم بارت کنند، کتک هم بخوری!!!!! آن زمان زایمان سزارین را به اینگونه تحقیر شدن ترجیح میدادم، که حداقل دردی که بعد از سزارین باقی میماند تدریجی بود... الان هم گاه گاهی از اتاق درد بیمارستان رد می شوم ، جیغ و فریاد از طرف مادر و ماما را می شنوم، هنوز هم بعد ازین همه مدت ترس از زایمان طبیعی را با تمام وجودم حس می کنم... من هنوز هم ازین پروسه ی دردناک تحقیرآمیز می ترسم...
 
کاش ترویج زایمان طبیعی، ترویج زایمان طبیعی بدون درد باشد...


/ 0 نظر / 71 بازدید